Условия за ползване


Условия за ползванеУсловия за ползване на уебсайта www.bigwigtrade.com
Предмет
Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия са предназначени да регулират отношенията между Хипер Груп ООД,
UIC (наричана по-долу "Хипер Груп") и посетителите на уеб сайта:
http://www.bigwigtrade.como (наричан по-долу "Сайтът").

(2) Чрез достъп и зареждане на Сайта, посетителите се съгласяват да бъдат обвързани с настоящите Общи условия и
всички последващи промени в тях и се задължават да ги спазват.

Подробности за заглавието на сайта
Чл. 2. (1) Информация за Хипер Груп:

Име: "Хипер Груп" ООД
ЕИК:
Седалище и адрес на управление: Варна, ул. Майор Минчо Димитриеж №23
Данни за кореспонденцията: област София (столица), Варна, ул. Майор Минчо Димитриеж №23, e-mail: info@hypergroup.org

(2) Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, "Проф. 2 Цветан Лазаров
тел .: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19
факс: 02/915 35 25
е-mail: kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg

Чл. 3. Сайтът на Хипер Груп предоставя на посетителите информация за дейностите, услугите и цените на Хипер Груп, както и достъп до публикувани новини и материали.

Интелектуална собственост
Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на Хипер Груп и подлежат на защита на авторското право съгласно Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани по никакъв начин без предварителното писмено съгласие на Хипер Груп.

(2) Изображенията на сайта на Хипер Груп и други визуални елементи, представляващи интелектуалната собственост на Хипер Груп, не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да е начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на Хипер Груп.

(3) Всяко неразрешено използване на материалите, публикувани на Сайта без разрешението на Хипер Груп, представлява престъпление, за което нарушителят носи гражданска, административна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 5. (1) Хипер Груп не разрешава използването по какъвто и да е начин на съдържанието на Сайта чрез визуализиране на всички или някои от материалите, публикувани в него на друг сайт.

(2) Препращането към материалите от Сайта от други сайтове е допустимо, ако е направено в съответствие с добрата морална и търговска практика, и ако не е направено позоваване на материалите на Хипер Груп върху материалите, така че посетителите да не бъдат подвеждащи.

Защита на личните данни.
Чл. 6. (1) Хипер Груп предприема мерки за защита на личните данни на посетителите в съответствие с Политиката за защита на личните данни и политиката за поверителност, обявена на интернет страницата си в Интернет.

(2) Хипер Груп не изпраща информация за идентифициране на трети страни и не изисква регистрация за ползване на сайта от посетителите.

(3) При предоставяне на лични данни чрез Сайта, посетителите се съгласяват да получат бюлетин, изпратен от Хипер Груп на техния имейл адрес за кореспонденция.

(4) Считано от 28.05.2018 г., която е началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и отмяната на Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент за защита на личните данни), съгласието за обработване на лични данни се взема от посетителя изрично, в писмена форма и по случай - за всеки отделен случай.

Изменение на общите условия
Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Хипер Груп по всяко време, а Хипер Груп незабавно да публикува изменените Общи условия заедно с известие до Посетителите за направените промени.

(2) Измененията в настоящите Общи условия имат действие за всички посетители на Сайта, тъй като са обявени от Хипер Груп.

Ограничаване на отговорността
Чл. 8. (1) Хипер Груп осигурява достъп до съдържанието на Сайта, както го прави, и не гарантира, че насоките в материалите на Сайта водят до резултатите на посетителите.

(2) Хипер Груп не носи отговорност за вреди и загубени печалби на посетителите, причинени от материалите, съдържащи се в публикуваните на сайта материали.

(3) Хипер Груп не носи отговорност за вреди, причинени от посетители на трети страни поради използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

Други разпоредби
Чл. 9. Посетителите на сайта трябва да спазват етичните стандарти и да не нарушават репутацията на Хипер Груп при използването на сайта и съдържащите се в него материали.

Чл. 10. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 11. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички посетители на Сайта от 01.01.2019г.

Ако пропуснете нещо или имате нужда от допълнителна помощ и информация, моля не се колебайте да се свържете с нас: